🦠 Bij ons magazijn zijn tot op heden geen vertragingen opgetreden ivm coronaregelementen. Alle bestellingen worden zoals gebruikelijk binnen 4-5 werkdagen verzonden.

Algemene Voorwaarden 

Inhoud:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de onderneming

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de bijbehorende kosten

Artikel 9 - Verplichtingen van Bedrijf in geval van herroeping

Artikel 10 - uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en aanvullende garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Abonnementen: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenprocedure

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende overeenkomsten of andere overeenkomsten

 

Artikel 1 - Definities

In deze termen hebben de volgende termen de volgende betekenis:

1. Bijkomende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en / of diensten van de dealer of een derde partij koopt op basis van een overeenkomst tussen die derde en de dealer worden afgeleverd;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een commerciële, zakelijke, ambachtelijke of professionele activiteit;

4. Dag: kalenderdag;

5e Digitale inhoud: gegevens geproduceerd en geleverd in digitale vorm;

6. Abonnement: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en / of digitale inhoud voor een bepaalde periode;

7. Persistent medium: elk middel, inclusief e-mail, waarmee de consument of detailhandelaar persoonlijk geadresseerde informatie kan opslaan op een manier die in de toekomst beschikbaar zal zijn voor een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bedoeld kan geraadpleegd of gebruikt worden en maakt het mogelijk om de opgeslagen informatie ongewijzigd weer te geven;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die de consumentenproducten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten aanbiedt voor verkoop op afstand georganiseerde verkoop- of servicesystemen.

10. Overeenkomst voor verkoop op afstand: een overeenkomst die wordt gesloten tussen de detailhandelaar en de consument als onderdeel van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij een of meer technieken voor verzending op afstand geheel of gedeeltelijk worden gebruikt tot het moment dat de overeenkomst wordt gesloten;

11. Modelformulier voor herroeping: het Europees modelformulier voor herroeping in bijlage I bij deze voorwaarden;

12. Communicatietechnologie op afstand: is het middel dat kan worden gebruikt om een ​​contract te sluiten zonder dat consumenten en handelaars tegelijkertijd op één plaats hoeven te zijn.

 

Artikel 2 -

Semaya Media B.V.

Kvk: 68250541

USt.-IDNr.: NL857360942B01

Renbaanstraat 77, 

2586 EZ Den Haag 

Nederland (No return address)

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de ondernemer en op alle overeenkomsten op afstand tussen ondernemer en consument.

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is, dient de ondernemer voor het sluiten van de overeenkomst op afstand aan te geven hoe de algemene voorwaarden door de ondernemer kunnen worden ingezien en dat deze op verzoek van de consument kosteloos kunnen worden toegezonden.

3.Indien de overeenkomst voor verkoop op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld, zodat de consument gemakkelijk kan worden opgeslagen op een permanent medium. Indien dit niet mogelijk is voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en op verzoek van de consument kosteloos al dan niet langs elektronische weg kunnen worden verzonden.

4. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden te allen tijde beroepen op de voor hem meest gunstige bepaling.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of daaraan voorwaarden is verbonden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten.

2.De beschrijving moet zo gedetailleerd zijn dat de consument het aanbod correct kan beoordelen. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen is dit een waarheidsgetrouwe weergave van de producten, diensten en / of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of drukfouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie dat de consument op de hoogte is van de rechten en verplichtingen die verbonden zijn aan het accepteren van het aanbod.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Als de consument het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt de dealer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze aanname niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van elektronische datatransmissie en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.

4. Volgens de wet kan de ondernemer nagaan of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals alle feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord sluiten van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op basis van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, heeft hij het recht een bestelling of een verzoek te weigeren of bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de bestelling of het verzoek vast te stellen, met opgave van redenen.

5. De ondernemer moet de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze verstrekken dat de consument deze uiterlijk op het moment dat het product, de dienst of de digitale inhoud aan de consument wordt geleverd, op een permanent medium kan opslaan:

a. Bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. Voorwaarden waaronder en op de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, dan wel een duidelijke verklaring over de uitsluiting van het herroepingsrecht;

c. Informatie, garanties en service na aankoop

d. Prijs inclusief alle belastingen op het product, de dienst of digitale inhoud; de eventuele verzendkosten; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand

e. Vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of onbeperkt is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. voor abonnementen geldt de bepaling in het vorige lid alleen voor de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht Voor producten:

1. De consument kan een koopovereenkomst voor een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer kan de consument de reden van de herroeping vragen, maar verplicht de consument niet tot opgave van zijn redenen.

2. De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een ander dan de expediteur, en vooraf door de consument aangewezen, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk over heeft geïnformeerd, kan de ondernemer een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren. als de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. voor overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager worden aangeboden:

3. De consument kan een servicecontract en een contract voor het ter beschikking stellen van digitale inhoud die niet op een materiële drager beschikbaar is gesteld, minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer kan de consument de reden van de herroeping vragen, maar verplicht de consument niet tot opgave van zijn redenen.

4. De in lid 3 vermelde herroepingstermijn gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde herroepingstermijn voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, tenzij het herroepingsrecht wordt meegedeeld:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie met betrekking tot het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, eindigt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel.

6. Indien de ondernemer de in lid 1 bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd aan de consument beschikbaar heeft gesteld, eindigt de opzegtermijn 14 dagen na de dag waarop de consument deze informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij mag het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om het type, de eigenschappen en de functie van het product te bepalen. Uitgangspunt is dat de consument het product alleen mag hanteren en testen zoals hij dat in een winkel mag doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product als gevolg van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.De consument is niet aansprakelijk voor schade aan het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de daaraan verbonden kosten 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij de ondernemer hiervan binnen de herroepingstermijn op de hoogte te stellen door middel van het voorbeeldformulier voor herroeping of op een andere duidelijke wijze.

2. De consument zendt het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding terug, of overhandigt dit aan de (een gemachtigde van de) ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de retourtermijn in ieder geval nageleefd als hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, conform de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

4.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product.

5.Indien de ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten dient te dragen of indien de ondernemer heeft aangegeven deze kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten van terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument zich terugtrekt nadat hij uitdrukkelijk heeft verzocht dat de levering van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet in beperkte mate of in een bepaalde hoeveelheid voor verkoop beschikbaar is gesteld, begint tijdens de herroepingstermijn is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is met het deel van de verplichting dat de eigenaar op het moment van herroeping heeft vervuld, in vergelijking met de volledige nakoming van de verplichting.

7.De consument draagt geen kosten voor de levering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit die niet voor

a. beperkte hoeveelheid of hoeveelheid beschikbaar zijn voor verkoop, of voor de levering van stadsverwarming als:

b. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of b. de consument heeft niet uitdrukkelijk verzocht om aanvang van de dienstverlening of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de herroepingstermijn.

8. De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien: b. vóór de levering van de inhoud heeft hij niet uitdrukkelijk ermee ingestemd om met de nakoming van de overeenkomst te beginnen voordat de annuleringsperiode is verstreken; b. hij heeft het recht niet erkend om zijn herroepingsrecht bij goedkeuring te verliezen;

9. de dealer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten bij wet beëindigdt.

 

Artikel 9 – Pflichten des Unternehmers im Falle des Rücktritts

1. Macht der Unternehmer die Widerrufserklärung des Verbrauchers elektronisch möglich, wird er nach Erhalt dieser Mitteilung unverzüglich eine Empfangsbestätigung versenden.

2. Der Unternehmer hat alle vom Verbraucher geleisteten Zahlungen, einschließlich der vom Unternehmer für die zurückgesandte Ware in Rechnung gestellten Versandkosten, unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach dem Tag, an dem der Verbraucher ihn über den Widerruf informiert, zu erstatten. Sofern der Unternehmer nicht anbietet, das Produkt selbst abzuholen, kann er mit der Rückzahlung warten, bis er das Produkt erhalten hat oder bis der Verbraucher nachweist, dass er das Produkt zurückgegeben hat, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt.

3. Der Unternehmer verwendet zur Rückzahlung die gleichen Zahlungsmittel wie der Verbraucher, es sei denn, der Verbraucher stimmt einer anderen Methode zu. Die Rückerstattung ist für den Verbraucher kostenlos.

4. Hat sich der Verbraucher für eine teurere Versandart als die günstigste Standardlieferung entschieden, muss der Händler die Mehrkosten für die teurere Versandart nicht erstatten.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het indienen van de aanbieding of althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarover de eigenaar geen controle heeft en die zich binnen de opzegtermijn kunnen voordoen;

2. Afspraken die zijn gemaakt op openbare veilingen. Een openbare veiling is een verkoopmethode waarbij de ondernemer de consument aanbiedt, die persoonlijk aanwezig is of in de gelegenheid wordt gesteld persoonlijk aanwezig te zijn onder toezicht van een veilingmeester, producten, digitale inhoud en / of diensten en waarbij de succesvolle bieder is verplicht de producten, digitale inhoud en / of diensten af ​​te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; andb. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen conform artikel 7: 500 BW en contracten voor personenvervoer;

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie als de overeenkomst voorziet in een specifieke datum of een bepaalde duur van uitvoering en niet voor bewoning, vrachtvervoer, autoverhuur en catering;

6. overeenkomsten over vrijetijdsactiviteiten indien de overeenkomst voorziet in een specifieke tijd of een bepaalde duur voor de uitvoering ervan;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die door levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11. alcoholische dranken waarvoor de prijs was overeengekomen op het moment van het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de eigenaar geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen daarop;

14. Het aanbieden van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is gemaakt, maar alleen als: de dienst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - de prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarover de ondernemer geen controle heeft tegen variabele prijzen. Deze fluctuaties en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld in het aanbod.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien deze te herleiden zijn tot wettelijke voorschriften of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit heeft vastgesteld en: ze vloeien voort uit wettelijke voorschriften of bepalingen; bol. de consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van de producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Naleving van de contractvoorwaarden en aanvullende garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen aan betrouwbaarheid en / of doelmatigheid en de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of officiële voorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een aanvullende garantie door de ondernemer, zijn leverancier, fabrikant of importeur beperkt nimmer de wettelijke rechten en aanspraken die de consument kan doen gelden jegens de dealer op grond van de overeenkomst, indien de dealer zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.

3. Een aanvullende garantie betekent elke verplichting van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of producent, waarmee hij de consument bepaalde rechten of aanspraken verleent die verder gaan dan wat hij wettelijk verplicht is te doen als hij zijn contractueel gedeelte niet is nagekomen .

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van productbestellingen en bij het onderzoeken van aanvragen voor dienstverlening.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.

3. Conform het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden dient de ondernemer geaccepteerde bestellingen direct, doch uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op schadevergoeding.

4. Na ontbinding overeenkomstig het vorige lid zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag terstond terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf genoemde en bekend gemaakte vertegenwoordiger van de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Abonnementen: duur, opzegging en verlenging

1. De consument kan een overeenkomst van onbepaalde duur die is aangegaan voor de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van de overeengekomen ontbindingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan aan het einde van de verjaringstermijn te allen tijde een overeenkomst voor bepaalde tijd, die is aangegaan voor de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, opzeggen met inachtneming van de overeengekomen ontbindingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten opzeggen: - op elk moment en niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of binnen een bepaalde periode - - tenminste op dezelfde wijze als zij zijn aangegaan - - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft vastgesteld.

4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten kan niet stilzwijgend worden verlengd of verlengd voor een bepaalde periode.

5.In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst voor bepaalde tijd, die is gesloten voor het regelmatig afleveren van dag- of weekbladen of tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd met een vaste duur van maximaal drie maanden als de consument de verlengde overeenkomst opzegt met een Opzegtermijn van niet meer dan een maand.

6. Een overeenkomst voor bepaalde tijd, die is aangegaan voor de regelmatige levering van producten of diensten, kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument het recht heeft de overeenkomst op elk moment te ontbinden, met een maximum van één maand. De opzegtermijn mag niet langer zijn dan drie maanden indien de overeenkomst voorziet in de reguliere, maar minder dan eens per maand, bezorging van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een beperkt contract voor de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.

8. Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst te allen tijde na een jaar opzeggen met een periode van ten hoogste één maand, tenzij de juistheid en billijkheid in tegenspraak zijn met de opzegging vóór het verstrijken van de overeengekomen periode.

 

Artikel 15 - Betaling

1. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst of in aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het begin van de annuleringsperiode of, bij gebreke van een annuleringsperiode, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te worden betaald. In het geval van een servicecontract begint deze termijn op de dag nadat de consument de contractbevestiging heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten kan de consument nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument geen rechten doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of dienst (en), alvorens de overeengekomen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument is verplicht om onjuistheden in de door hem ter beschikking gestelde of meegedeelde betalingsgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd nadat de eigenaar hem heeft geïnformeerd over de betalingsachterstand en de consument de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen nadat hij binnen deze termijn niet heeft betaald en de eigenaar gerechtigd is de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten zijn maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, -; 10% over de volgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 40. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van de bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenprocedure

1. De ondernemer beschikt over een bekende klachtenprocedure en behandelt de klacht volgens deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de nakoming van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn of binnen 3 maanden na indiening van de klacht met wederzijdse instemming kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat onderworpen is aan de beslechting van geschillen.

 

Artikel 17 - Geschillen 1. Op overeenkomsten tussen de dealer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende overeenkomsten of afwijkende overeenkomsten Aanvullende overeenkomsten of afwijkende overeenkomsten van deze algemene voorwaarden mogen niet in het nadeel van de consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze voor de consument toegankelijk zijn en op een duurzame gegevensdrager worden opgeslagen.

Even geduld aub ...